a) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

b) Het totaalbedrag voor de overeenkomst dient voor de aanvang van de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan. Of wordt geïncasseerd via automatische incasso per 1e van de maand.

c) De betaalde trainingen moeten binnen één jaar na inschrijven worden opgemaakt. Reeds betaalde trainingen worden niet gerestitueerd.

d) Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een  afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee  het recht nog later de afspraak in te halen.

e) Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het  mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Max Lifestyle & Training. Als u geen contact met Max Lifestyle & Training opneemt wordt er aangenomen dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet  sprake zijn van een ernstige blessure zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt  doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.

f) Max Lifestyle & Training behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens  afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt.  Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een  ingebrekestelling is vereist. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

g) In het geval dat Max Lifestyle & Training als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Max Lifestyle & Training de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

h) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Max Lifestyle & Training

i) Max Lifestyle & Training is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

j) De klant is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

k) Trainen bij Max Lifestyle & Training is ten alle tijd op eigen risico.

l) Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

m) Wanneer je een sessie op tijd annuleert dan kan de training op een ander moment worden ingehaald.

n) Opzeggen kan per telefoon of in overleg met de trainer. Na de minimale 3 maanden is er altijd een kalendermaand maand opzegtermijn bij de eerste van de maand.